نظم و زیبایی، افزایش دقت و تمرکز، درنتیجه پیشرفت کاری

داشتن اوراق اداری نظیر سربرگ، پاکت نامه، کارت ویزیت، انواع فیش و قبض برای مکاتبات درون سازمانی یا ارتباط با اشخاص و موسسات در خارج از سازمانتان امروزه امری ضروری است.

تصاویر مقابل نمونه ای مختصر از فعالیت های فیکانو آنلاین است.