تمام ذهنیت مشتری و مخاطب از شغل شما

به هر میزان در شغل خود شناخته شده باشید حتما دریافته اید که داشتن نام و نشان خاص برای در ذهن دیگران ماندن چه اهمیت فراوانی دارد. در تصاویر پیش رو چند عدد از نشانه های طراحی شده توسط ما را می بینید.